Ο ΦΙλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός Σύλλογος Φίλων Κέντρου Μέριμνας Ατόμων με Ειδικές Δεξιότητες με διακριτικό τίτλο "ΚΕΜΑΕΔ", λειτουργώντας ως δικαιούχος της Πράξης "Λειτουργία ΚΔΗΦ από τον Φιλανθρωπικό μη Κερδοσκοπικό Σύλλογο Φίλων Κέντρου Μέριμνας Ατόμων Ειδικών Δεξιοτήτων Βέροαις", στο πλαίσιο του Επιχειρηματικού Προγράμματος "Κεντρική Μακεδονία", Άξονας Προτεραιότητας ΑΞ098 "Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας - ΕΚΤ", στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την προγραμματική περίοδο 2014-2020,

προσκαλεί

τα άτομα με κινητικές αναπηρίες ή με αισθητηριακές αναπηρίες ή με νοητική υστέρηση ή με πολλαπλές αναπηρίες ή με διαφορετικού είδους αναπηρίες να υποβάλλουν άιτηση για την παροχή υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας και παραμονής στο Κέντρο Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας "Κέντρο Μέριμνας για Άτομα με Ειδικές Δεξιότητες του Δήμου Βέροιας".


Δείτε εδώ την πρόσκληση