Α/Α

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤ.

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ

1.

39/12/6/20

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ

60

2.

44/15/6/20

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ

58

3.

41/12/6/20

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ

54

4.

45/15/6/20

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ

48

5.

47/15/6/20

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ

47

6.

46/15/6/20

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ

47

7.

42/15/6/20

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ

45

8.

49/16/6/20

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ

42

9.

43/15/6/20

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ

42

10.

40/12/6/20

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ

42

11.

48/16/6/20

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ

38

12.

50/16/6/20

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ

35

13.

51/16/6/20

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ

35

14.

52/17/6/20

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ

35

15.

38/12/6/20

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ

30

Πίνακας δυνητικών ωφελουμένων συμμετοχής στην πράξη: «Λειτουργία ΚΔΗΦ από τον Φιλανθρωπικό μη Κερδοσκοπικό Σύλλογο Φίλων Κέντρου Μέριμνας Ατόμων με Ειδικές Δεξιότητες Δήμου Βέροιας», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία», Άξονας Προτεραιότητας ΑΞ09Β « Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας- ΕΚΤ», στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την προγραμματική περίοδο 2014-2020. 

Κατόπιν αξιολόγησης των αιτήσεων από την σχετική Επιτροπή, εκπονήθηκε ο σχετικός ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ, των οποίων οι αιτήσεις κρίθηκαν ως πλήρεις (πληρότητα δικαιολογητικών και στοιχείων της αίτησης) και επομένως γίνονται δεκτές από την Επιτροπή.

Μετά την διαδικασία αξιολόγησης των ενστάσεων, θα αναρτηθεί ο Οριστικός Πίνακας Κατάταξης των ωφελουμένων και επιλαχόντων στις 24-6-2020 στην ιστοσελίδα του φορέα: http://www.kemaed.gr/