Πίνακας δυνητικών ωφελούμενων (προσωρινά αποτελέσματα) συμμετοχής στην πράξη: «Λειτουργία ΚΔΗΦ από τον Φιλανθρωπικό μη Κερδοσκοπικό Σύλλογο Φίλων Κέντρου Μέριμνας Ατόμων με Ειδικές Δεξιότητες Δήμου Βέροιας», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία», Άξονας Προτεραιότητας ΑΞ09Β « Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας- ΕΚΤ», στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την προγραμματική περίοδο 2014-2020. 

Κατόπιν αξιολόγησης των αιτήσεων από την σχετική Επιτροπή, εκπονήθηκε ο σχετικός ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ, των οποίων οι αιτήσεις κρίθηκαν ως πλήρεις (πληρότητα δικαιολογητικών και στοιχείων της αίτησης) και επομένως γίνονται δεκτές από την Επιτροπή.

Οι ωφελούμενοι είναι δυνατόν να ασκήσουν ένσταση κατά του ανωτέρου πίνακα εντός τριών (3) ημερών από τη γνωστοποίηση του ενώπιον της επιτροπής αξιολόγησης και βαθμολόγησης του φορέα έως την Τρίτη 3-5-2022 και ώρα 14:00 μ.μ.

Μετά την διαδικασία αξιολόγησης των ενστάσεων, θα αναρτηθεί ο Οριστικός Πίνακας Κατάταξης των ωφελουμένων και επιλαχόντων στις 04/05/2022 στην ιστοσελίδα του φορέα: http://www.kemaed.gr/


Α/Α

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤ.

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ

1.

32 / 20-04-2022

ΟΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ

65

2.

33 / 20-04-2022

ΟΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ

47

3.

26 / 19-04-2022

ΟΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ

42

4.

25 / 19-04-2022

ΟΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ

42

5.

35 / 21-04-2022

ΟΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ

42

6.

31 / 20-04-2022

ΟΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ

42

7.

27 / 19-04-2022

ΟΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ

40

8.

38 / 21-04-2022

ΟΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ

40

9.

37 / 21-04-2022

ΟΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ

40

10.

34 / 20-04-2022

ΟΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ

40

11.

36 / 21-04-2022

ΟΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ

35

12.

39 / 27-04-2022

ΟΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ

35

13. 

30 / 20-04-2022

ΟΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ

35

14.

28 / 19-04-2022

ΟΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ

30

15.

29 / 20-04-2022

ΟΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ

30