Πίνακας δυνητικών ωφελούμενων (οριστικά αποτελέσματα) συμμετοχής στην πράξη: «Λειτουργία ΚΔΗΦ από τον Φιλανθρωπικό μη Κερδοσκοπικό Σύλλογο Φίλων Κέντρου Μέριμνας Ατόμων με Ειδικές Δεξιότητες Δήμου Βέροιας», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία», Άξονας Προτεραιότητας ΑΞ09Β « Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας- ΕΚΤ», στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την προγραμματική περίοδο 2014-2020. 

Κατόπιν αξιολόγησης των αιτήσεων από την σχετική Επιτροπή, εκπονήθηκε ο σχετικός ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ, των οποίων οι αιτήσεις κρίθηκαν ως πλήρεις (πληρότητα δικαιολογητικών και στοιχείων της αίτησης) και επομένως γίνονται δεκτές από την Επιτροπή.

Α/Α

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤ.

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ

1.

32 / 20-04-2022

ΟΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ

65

2.

33 / 20-04-2022

ΟΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ

47

3.

26 / 19-04-2022

ΟΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ

42

4.

25 / 19-04-2022

ΟΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ

42

5.

35 / 21-04-2022

ΟΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ

42

6.

31 / 20-04-2022

ΟΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ

42

7.

27 / 19-04-2022

ΟΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ

40

8.

38 / 21-04-2022

ΟΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ

40

9.

37 / 21-04-2022

ΟΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ

40

10.

34 / 20-04-2022

ΟΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ

40

11.

36 / 21-04-2022

ΟΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ

35

12.

39 / 27-04-2022

ΟΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ

35

13. 

30 / 20-04-2022

ΟΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ

35

14.

28 / 19-04-2022

ΟΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ

30

15.

29 / 20-04-2022

ΟΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ

30