«Λειτουργία ΚΔΗΦ από τον Φιλανθρωπικό μη Κερδοσκοπικό Σύλλογο Φίλων Κέντρου Μέριμνας Ατόμων Ειδικών Δεξιοτήτων Δήμου Βέροιας» με κωδικό ΟΠΣ 5168867 στο Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»


Το φυσικό αντικείμενο της πράξης αφορά στη λειτουργία ενός Κέντρου Διημέρευσης-Ημερήσιας Φροντίδας ΑμεΑ από τον Φιλανθρωπικό μη Κερδοσκοπικό Σύλλογο Φίλων Κέντρου Μέριμνας Ατόμων Ειδικών Δεξιοτήτων Δήμου Βέροιας, με την κάλυψη της στελέχωσής του, καθώς και του κόστους των απαιτούμενων λειτουργικών δαπανών του. Ειδικότερα, για την λειτουργία της Δομής θα απασχολείται το αναγκαίο και προβλεπόμενο από τη νομοθεσία προσωπικό (14 άτομα διαφόρων ειδικοτήτων). Σκοπός του ΚΔΗΦ του Φιλανθρωπικού μη Κερδοσκοπικού Συλλόγου Φίλων Κέντρου Μέριμνας Ατόμων Ειδικών Δεξιοτήτων Δήμου Βέροιας είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με αναπηρία που χρήζουν υποστηρικτικών υπηρεσιών την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και την πρόληψη φαινομένων περιθωριοποίησης και κοινωνικού αποκλεισμού και την καταπολέμηση των διακρίσεων και την προώθηση της ισότητας των ευκαιριών. 

Το ΚΔΗΦ θα παρέχει για χρονικό διάστημα 18 μηνών (συμπεριλαμβανομένων των μηνών κατά τον οποίον η δομή παραμένει κλειστή) και για ένα συνολικό πλήθος ωφελούμενων που ανέρχεται στα 15 άτομα, 5 ήμερες εβδομαδιαίος (Δευτέρα – Παρασκευή) από τις 7:00 – 15:00 με τις ακόλουθες υπηρεσίες:

• Τη μεταφορά των ωφελουμένων προς και από τη δομή, με μεταφορικό μέσο του δικαιούχου.

Τη διαμονή και τη διατροφή τους (πρόχειρο γεύμα).

Το πρόγραμμα πράξεων ειδικής αγωγής που έχουν ανάγκη ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε ΑμεΑ (εργοθεραπείες, λογοθεραπείες, φυσικοθεραπείες και άλλα), βάσει του εξατομικευμένου προγράμματος του κάθε ωφελούμενου το οποίο έχει προκύψει από ατομική αξιολόγηση (π.χ. διαταραχή, γνωστικό επίπεδο, ενδιαφέροντα κλίσεις κλπ.).

Την παροχή ατομικής ή/και ομαδικής άσκησης.

Την εκπαίδευση τους στην αυτοεξυπηρέτηση και την εκμάθηση δραστηριοτήτων καθημερινής ζωής.

Τη δημιουργική απασχόλησή τους και δραστηριότητες κοινωνικοποίησής τους.

Τη συμμετοχή τους σε προγράμματα ψυχαγωγίας, πολιτισμού και άθλησης.


Το ΚΔΗΦ του Φιλανθρωπικού μη Κερδοσκοπικού Συλλόγου Φίλων Κέντρου Μέριμνας Ατόμων Ειδικών Δεξιοτήτων Δήμου Βέροιας στεγάζεται σε νεοκλασικό κτίριο επί της οδού Συντ. Μουστακλή 8 στη Βέροια που του παραχωρήθηκε από τον Δήμο Βέροιας, απολύτως προσβάσιμο το οποίο πληροί το σύνολο των προδιαγραφών ΚΔΗΦ της ΥΑ 4633/93 (ΦΕΚ 789 Β/6-10-1993).

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης : Ημερομηνία έναρξης πράξης ορίζεται η 05/05/2022 και λήξη η  31/10/2023 με συνολική δημόσια δαπάνη 192.000,00 ευρώ.

Ως οφέλη της πράξης αναμένονται η βελτίωση της ποιότητας της ζωής των ατόμων με αναπηρία, η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και η πρόληψη φαινομένων περιθωριοποίησης και κοινωνικού αποκλεισμού και η καταπολέμηση των διακρίσεων και η προώθηση της ισότητας των ευκαιριών μέσω της παροχής υπηρεσιών φροντίδας και παραμονής τους.


Η Πράξη έχει ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας – ΕΚΤ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία».


Κατεβάστε το Δελτίο Τύπου σε μορφή PDF