Πίνακας δυνητικών ωφελούμενων (προσωρινά αποτελέσματα) συμμετοχής στην πράξη: «Συνεχιζόμενη λειτουργία ΚΔΗΦ από τον Φιλανθρωπικό μη Κερδοσκοπικό Σύλλογο Φίλων Κέντρου Μέριμνας Ατόμων Ειδικών Δεξιοτήτων Δήμου Βέροιας»,στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία»,με Κωδικό ΟΠΣ 6003320 που εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2021-2027» με την με Α.Π. 4769/17-10-2023 Απόφαση Ένταξης.

Κατόπιν αξιολόγησης των αιτήσεων από την σχετική Επιτροπή, εκπονήθηκε ο σχετικός ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ, των οποίων οι αιτήσεις κρίθηκαν ως πλήρεις (πληρότητα δικαιολογητικών και στοιχείων της αίτησης) και επομένως γίνονται δεκτές από την Επιτροπή. Λόγω ισοβαθμούντων έγινε διαδικασία κλήρωσης των ωφελούμενων και ο δεύτερος κρίθηκε να παραμείνει στην λίστα ως αναπληρωματικός. 

Οι ωφελούμενοι είναι δυνατόν να ασκήσουν ένσταση κατά του ανωτέρου πίνακα εντός τριών (3) ημερών από τη γνωστοποίησητουενώπιον της επιτροπής αξιολόγησης και βαθμολόγησης του φορέα έως την Τέταρτη 19/06/2024και ώρα 14:00 μ.μ.

Μετά την διαδικασία αξιολόγησης των ενστάσεων, θα αναρτηθεί ο Οριστικός Πίνακας Κατάταξης των ωφελουμένων και επιλαχόντων στις 19/06/2024 στην ιστοσελίδα του φορέα: http://www.kemaed.gr/

 

Α/Α

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤ.

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ

1.

211/6-6-2024

ΟΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ

52

2.

212/11-6-2024

ΟΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ

52