Πίνακας δυνητικών ωφελούμενων (οριστικά αποτελέσματα) συμμετοχής στην πράξη: «Συνεχιζόμενη λειτουργία ΚΔΗΦ από τον Φιλανθρωπικό μη Κερδοσκοπικό Σύλλογο Φίλων Κέντρου Μέριμνας Ατόμων Ειδικών Δεξιοτήτων Δήμου Βέροιας» με Κωδικό ΟΠΣ 6003320 που εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2021-2027» με την με Α.Π. 4769/17-10-2023 Απόφαση Ένταξης.

Κατόπιν αξιολόγησης των αιτήσεων από την σχετική Επιτροπή, εκπονήθηκε ο σχετικός ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ, των οποίων οι αιτήσεις κρίθηκαν ως πλήρεις (πληρότητα δικαιολογητικών και στοιχείων της αίτησης) και επομένως γίνονται δεκτές από την Επιτροπή.

Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ

Α/ΑΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤ.ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
1211 / 6-6-2024
ΟΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ
52
2212 / 11-6-2024
ΟΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ
52