Εναλλακτική και επαυξητική επικοινωνία είναι οι διάφορες µορφές επικοινωνίας, σύµβολα και τεχνικές που µπορεί να χρησιµοποιήσει ένα άτοµο µε σοβαρή διαταραχή της επικοινωνίας για να υποστηρίξει ή να επαυξάνει την οµιλία ή να χρησιµοποιήσει ως εναλλακτική λύση στην οµιλία (Porter & Kirkland, 1995). Η εναλλακτική επικοινωνία χρησιµοποιείται στην περίπτωση ολοκληρωτικής έλλειψης οµιλίας, ενώ η επαυξητική επικοινωνία χρησιµοποιείται για επικοινωνιακούς λόγους ή για λόγους γλωσσικής ανάπτυξης. Η χρήση αυτών των συστημάτων επικοινωνίας υποστηρίζει τις προσπάθειες του ατόμου για να επικοινωνήσει µε επιτυχία και λειτουργεί ως προσωρινό ή µακροπρόθεσµο µέσο επικοινωνίας ή ως µέσο διευκόλυνσης της ανάπτυξης οµιλίας. Άτομα που επικοινωνούν κυρίως λεκτικά µπορεί να χρειαστούν να µάθουν υποστηρικτικές τεχνικές για να τις χρησιµοποιούν όταν η επικοινωνία αποτυχαίνει.
Κάποια από τα είδη της ενναλακτικής ή επαυξητικής επικοινωνίας είναι :
1. Η νοηματική γλώσσα, η οποία αποτελεί ένα ευρέως διαδεδομένο εναλλακτικό σύστημα επικοινωνίας. 
2. Το PECS ( Picture Exchanging Communication System), το οποίο είναι ένα Σύστημα Επικοινωνίας μέσω Ανταλλαγής Εικόνων.
3. Το TEACCH, το οποίο ανήκει στα παράλληλα και συμπληρωματικά εκπαιδευτικά προγράμματα.
4. Το Μakaton, το οποίο είναι ένα γλωσσικό πρόγραμμα που ενθαρρύνει την ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων και συμβάλλει στην εκμάθηση της διαδικασίας γραφής και ανάγνωσης.
5. Η Υποβοηθούμενη» Επικοινωνία (Facilitated Communication), η οποία αποτελεί την παροχή φυσικής υποστήριξης των ατόμων από ένα «κατευθυντή» για να συλλαβίσουν λέξεις. 
ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ ΓΙΩΤΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑμΕΑ ΒΕΡΟΙΑΣ