ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ

ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΤΟΜΩΝ  ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΣυνταγματάρχουΜουστακλή 8 – Εβραϊκά Μνήματα Προμηθέας

Βέροια Τ.Κ. 59100                                             

ΤΗΛ.- FAX  23310-22223

Α.Φ.Μ. 999619595 Δ.Ο.Υ Βέροιας 

Email: infokemaed@gmail.com

Site: www.kemaed.gr

  

ΠΡΑΞΗ 10

 

Σήμερα  Τρίτη  4-9-18 και ώρα 11:00π.μ.  συνεδρίασε  το Δ.Σ  του Συλλόγου  στο Κέντρο Μέριμνας ΑμΕΑ Βέροιας με σκοπό την έγκριση διαδικασίας ανάθεσης του τμήματος των ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, που περιλαμβάνεται στον εξοπλισμό που χρηματοδοτείται από το Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας του ΕΣΠΑ 2014-2020 βάσει τη υπ’αρ. 5259/30-10-2017 απόφασης ένταξης του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αρ. 4597/21-8-2018 όμοια απόφαση, συνολικού π/υ 24.459,98 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Το έργο έχει ενταχθεί στο ΠΔΕ (ΣΑΕΠ 0081 με ενάριθμο κωδικό 2017ΕΠ00810057) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

Χαρακτηριστικά Υπολογιστών 4τεμαχίων  & 1 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ LASERJET

1. PC CASE = MIDI CASE = 4 TEMAXIΑ

2. PC CPU = INTEL CORE I3 7100LGA1151= 4 TEMAXIO

3. PC MOTHERBOARD = συμβατοίμε CPU ανωτέρω= 4 TEMAXIΑ

4. PC RAM = 8GB DDR4 2400MHZ= 4 TEMAXIΑ

5. PC GPU = GT730 2GB = 4 TEMAXIΑ

6. PC STORAGE= 1 TB SATA3 = 4 TEMAXIΑ

7. PC PSU = 550W ATX= 4 TEMAXIΑ

8. PC DVD RW καιΗχεία= 4 TEMAXIA

9. PC MONITOR = LED FHD/ HDMI CABLES=4 TEMAXIA

10. KEYBOARD MOUSE = IRED DESKTOP 600 GR= 4 TEMAXIΑ

11. SOFTWARE = WINDOWS 10 HOME 64B//Antivirus software= 4 TEMAXIΑ

12. MULTI PRINTER LASERJET PRO COLOR &αρχικάTONERS= 1 TEMAXIO

Απαιτείται και εγκατάσταση –παραμετροποίηση

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Οι οικονομικές προσφορές για το τμήμα των ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ δεν μπορεί να είναι ανώτερες από το ποσό των 3.000 ευρώ (συμπ. ΦΠΑ) για τους 4 υπολογιστές και 450 ευρώ (συμπ. ΦΠΑ) για τον εκτυπωτή

 

Η ανάθεση θα γίνει στο προσφέροντα στην πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής και σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016 όπως ισχύει (ιδίως το άρθρο 118).

Η προθεσμία παράδοσης θα είναι 90 μέρες

Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί ιστοσελίδα μας www.kamaed.gr για τουλάχιστον 10 μέρες και να αποσταλεί σε επιχειρήσεις των αντίστοιχων κλάδων/ειδικοτήτων προκειμένου να υποβάλουν προσφορά.

Προθεσμία υποβολής προσφορών από  5-9-18 έως 16-9-18

Πληροφορίες τηλ. 2331022223

Οι οικονομικές προσφορές, με αναλυτική αναφορά των ειδών που προσφέρονται(π.χ. μάρκα, μοντέλο, τύπος, σύντομες προδιαγραφές) υποβάλλονται με mail: infokemaed@gmail.com ή fax: 2331022223

Πριν την έκδοση της απόφασης ανάθεσης, ο ανάδοχος θα προσκληθεί να υποβάλει πρόσφατο (του τελευταίου 3μηνου) ποινικό μητρώο και φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα εν ισχύ (τόσο κατά την ημερομηνία υποβολής προσφοράς όσο και κατά την υπογραφή της σύμβασης), σύμφωνα με τα άρθρο 73 και 80 του ν. 4412/2016 όπως ισχύει.  Επίσης πρέπει να υποβάλει όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφασύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του αναδόχου)

Επισημαίνεται ότι το τίμημα υπόκειται σε κράτηση 0,06% υπέρ ΑΑΕΠ και 0,06% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ, πλέον τέλος χαρτοσήμου & ΟΓΑ.